Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FILM ZUID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hier onder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.


Verplichtingen van Film Zuid

Film Zuid zal ervoor zorgdragen dat de werkzaamheden, die zij in het kader van de overeenkomst verricht, worden uitgevoerd door ter zake deskundig personeel en zal zich ervoor inspannen dat de werkzaamheden naar beste weten kunnen worden uitgevoerd.

Verplichtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever zal Film Zuid steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, zonder hiervoor kosten aan FILM ZUID in rekening te brengen.
De opdrachtgever zal de ter beschikking gestelde diensten/producten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en/of gedragingen: spamming, inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van (kinder)pornografie en seksuele uitingen in woord en beeld of het op andere wijze lastig vallen van personen.
De betalingsverplichting en overige verplichtingen van de opdrachtgever uit de overeenkomst blijven onverminderd van kracht.
De opdrachtgever zal Film Zuid vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Film Zuid daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Offerte en additionele kosten
Film Zuid, film & videoproducties stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Film Zuid bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen.

Zodra een klant een filmscript dan wel voice-overtekst voor een animatie heeft goedgekeurd, begint de productiefase. Indien een klant na dit gegeven akkoord nog besluit het filmscript dan wel voice-overtekst voor een videoproductie of animatie te willen aanpassen, dan komen de al gemaakte kosten van de productie na moment van akkoord voor rekening van de klant, in zoverre de gemaakte kosten niet verrekend kunnen worden met het nieuwe productieproces na de doorgevoerde aanpassingen.

Reis en verblijf
Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Film Zuid hanteert een vergoeding van € 0,35 per gereden km.

Muziek
Standaard gebruiken we rechtenvrije muziek, of muziek van onze vaste componisten. Hierover hoeven geen extra Buma Stemra kosten te worden afgedragen.
Bij een keuze van de klant voor gebruik van niet-rechtenvrije muziek in de videoproductie of animatie, moeten wel rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur.

Voice-over
Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. Dit wordt ingekocht. In de offerte maken we een schatting van de kosten van een voice-over. De uiteindelijk gemaakte kosten voor de voice-over kunnen afwijken van deze offerte post, omdat de prijzen tussen stemmen kunnen verschillen. Bij overschrijding van de offerte post zullen we akkoord vragen voor de extra kosten, tenzij anders is overeengekomen.


Auteursrecht

Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Film Zuid. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Film Zuid de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

Op alle Film Zuid-producties rust het auteursrecht. Een Film Zuid-productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Film Zuid. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Film Zuid.
Betalingscondities
Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.
Vanaf de datum waarop de opdrachtgever in verzuim verkeert, is Film Zuid gerechtigd de wettelijke rente die geldt voor handelsovereenkomsten, administratiekosten en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen.

Bij twijfel over kredietwaardigheid van de opdrachtgever kan Film Zuid de opdrachtgever vragen zekerheid te stellen. Indien de opdrachtgever hiermee niet instemt, is Film Zuid gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te staken dan wel de overeenkomst te beëindigen.

Film Zuid kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van
betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Film Zuid zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding zoals in vorige alinea bedoeld, reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Film Zuid ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Film Zuid vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Aansprakelijkheid
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

+31647430072 | info@filmzuid.nl | www.filmzuid.nl
© Koen Zoontjens 2009